“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Нормативни документи

1. Закон за водите файл
2. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги файл
3. Закон за управление на отпадъците файл
4. Закон за устройство на територията файл
5. Закон за обществените поръчки файл
6. Закон за защита на класифицираната информация файл
7. Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи файл
8. Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места файл
9. Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти файл
10. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели файл
11. Наредба № 9 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи файл
12. Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор файл

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители