“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

За нас

22 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

 

Инициативата за отбелязване на Световния ден на водата се поражда през 1992 на конференция на Обединените нации на тема „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро.

От този момент всяка година се организират събития в цял свят, посветени на тази магия — ВОДАТА.

През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата” е насочена към послания за намаляване на образуваното количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.

Ето и няколко факти:

Ø  В световен мащаб над 80% от образуваните отпадъчни води се връщат обратно в природата, без да бъдат пречистени или повторно използвани.

Ø  1,8 милиарда души използват източник на питейна вода замърсен с фекалии, като се излагат на риск от заразяване с холера, дезинтерия, коремен тиф и полиомелит. Замърсената вода, слаборазвитата канализационна система и лошата хигиена причиняват около 842 000 смъртни случаи всяка година.

Ø  663 милиона хора все още нямат достъп до безопасни източници на питейна вода.

Ø  До 2050г. близо 70% от населението на света ще живее в градовете, в сравнение с днешните 50%. В момента повечето градове в развиващите се страни не разполагат с подходяща инфраструктура и ресурси за управление на отпадъчните води по ефективен и устойчив начин.

Ø  До 2030 г. световното търсене на вода се очаква да нарасне с 50%. По-голямо търсене ще има в градовете и ще то изисква нови подходи за събиране и управление на отпадъчните води.

Ø  Възможностите за използване на отпадъчните води като ресурс са огромни. Безопасното управление на отпадъчните води би могло да осигури възможност за достъпен и устойчив източник на вода, енергия, хранителни вещества и други оползотворими материали.

Ø  Разходите за управление на отпадъчните води са несравними спрямо ползите за човешкото здраве, икономическото развитие и устойчивостта на околната среда – осигуряване на нови възможности за бизнеса и създаване на повече „зелени“ работни места.

Всички изброени факти не бива да са просто статистика, а сигнална лампа за всеки жител на планетата, която да му напомня, че водата е безценна и разхищението ѝ е най-голямата грешка на човечеството.

 Неслучайно още от дълбока древност водата играе централна роля в много религии и вярвания по света. Тя е извор на живот и олицетворява  прераждането. Водата почиства тялото и по презумпция го пречиства. Така тя има символичен (дори сакрален) статут. Често е считана за божество. Реките, дъждът, езерата, ледниците, градушките или снегът често се интерпретират в този дух в културната или религиозната сфера.

            Будизъм: При будистките погребения водата се налива в купа и се поставя пред монасите и мъртвото тяло. Когато водата напълни купата и започне да прелива монасите рецитират “Нека както дъждът пълни реките и се влива в океана, така това, което ние пренасяме да достигне до отпътувалия”.

            Християнство: Водата е свързана с божието кръщение - публично обявяване на вярата и знак за приемане в християнската църква. Когато се извършва кръщението човекът изцяло или частично е потопен във водата или просто се напръсква със светена вода по главата. Този свещен акт има своите корени в Библията, когато Исус е бил покръстен от Йоан Кръстител във водите на река Йордан. Водата символизира пречистването, отхвърлянето на първородния грях. В Новия завет “живата вода” или “водата на живота” олицетворява Божия Дух, който е “вечният живот”.

 

            Хиндуизъм: Водата е надарена със силата да пречиства духа. Сутрешното измиване с вода е задължително всеки ден за последователите на хиндуизма. Всички храмове са разположени в близост до източник на вода, а последователите трябва да се облеят преди да влязат в храма. Много от светите места са разположени на брега на река. Речните устия се считат за особено свети.

            Ислям: Според мюсюлманите водата служи изключително и само за пречистване. Има три вида пречистване:

Преди всяка от петте ежедневни молитви мюсюлманите поливат главите и измиват ръцете до лактите и стъпалата си. Всички джамии осигуряват водоизточник, обичайно чешма или фонтан, за това пречистване.

 
 

            Юдеизъм: Евреите използват вода за ритуално измиване, за да възстановят и поддържат чистотата си. Измиването на ръцете преди и след хранене е задължително. Въпреки че ритуалното обливане – миквех, е било някога особено важно, сега то е позагубило своето значение. То остава задължително за новоприелите във вярата. Мъжете участват в миквех в петък и преди празници, а жените преди сватбата си, след раждане и след менструация.

 

            Шинтоизъм: Шинтоизмът се основава на дълбоката почит към ками - многобройни божества населяващи природата. Молитвата към ками трябва винаги да започва с ритуал на пречистване с вода. По този начин се възстановява редът и балансът между природата, хората и божествата. Водопадите се считат за свещени.

Водата никога не се разглежда като неутрална или пасивна. Счита се, че тя има сили и способности да трансформира този свят, да изчиства от греховете и да пресътворява светостта. Водата отмива мръсотията и пречиства физически и символично. Водата е жива и духовна субстанция, която служи като посредник между хората и боговете. Тя често представлява границата между този свят и отвъдното.

В днешния забързан свят все по-рядко се замисляме за всичко това. Не ценим водата, а я приемаме като даденост.

Не трябва да забравяме обаче, че носим отговорност пред бъдещите поколения, затова трябва да пестим питейната вода и да запазим чисти водните басейни.

Не само днес, а всеки ден е добре да си задаваме въпроса: „Защо хабим водата?”!

 

 

Производствената дейност на дружеството е добиване и снабдяване на населението с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води – осъществяваща се чрез следните основни направления:
- експлоатация и поддържане на водоснабдителни мрежи и съоръжения;
- експлоатация и поддържане на канализационни мрежи и съоръжения;
- експлоатация и поддържане на пречиствателни станции за отпадъчни води;
- инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството разполага с лаборатория за изпитване на води, притежаваща Сертификат за акредитация № 218 ЛИ / 03.04.2009 г.
Обхватът на акредитация е:
- извършване на физико-химично изпитване на вода за питейно-битови цели (питейна вода, минерална вода, вода от местни водоизточници – кладенци, каптажи, сондажи); природни и отпадъчни води (от ПСОВ, индустриални, повърхностни – от езера и язовири, от реки и водни течения, подпочвени води);
- вземане на проби от вода.

Дружеството обслужва населените места на територията на пет общини в две области:
- община Разград, област Разград: 17 населени места;
- община Лозница, област Разград: 17 населени места;
- община Цар Калоян, област Разград: 5 населени места;
- община Опака, област Търговище: 6 населени места;
- община Попово, област Търговище: 37 населени места.

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА : ЦКБ АД КЛОН РАЗГРАД
IBAN: BG44CECB97901019566100     BIC: CECBBGSF 

 

Обслужвана територия
История на дружеството
Финансови отчети
Още за нас

 

 

 

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница