“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

162015/27.04.2015 г.-„Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси”

Уникален номер на   поръчката в РОП

00459-2015-000          

Предмет на поръчката

Доставка на нетно количество активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща  група,  пълно администриране на информационния поток с  ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 39 обекти на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.

Срок за подаване на предложения

19.06.2015 г.

Отваряне на офертите

22.06.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 28.04.2015 г.

 Изтегли

 

 Протокол №1 от работата на комисията по разглеждане на офертите-Публикувано на 23.06.2015 г.

Изтегли

Съобщение за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници-публикувано на 30.06.2015 г.

Изтегли

Решение за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка и протоколи - публикувано на 03.07.2015 г. 

Изтегли

Съобщение

Гаранция за участие на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП върнат оригинал на банкова гаранция за участие с писмо изх.№ПО-  05-286/17.07.2015   г. на "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД

Възстановяване на гаранция за участие-публикувано на 27.07.2015г.

Изтегли

Документация-публикувана на 05.08.2015 г.

Изтегли

Освобождаване на гаранция за участие-публикувано на 05.08.2015г.

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП и сключен договор ПО-04-48/03.08.2015 г. върнат оригинал на банкова гаранция за участие с писмо изх.№ПО- 05-300/05.08.2015  г. на "Мост енерджи" АД, класиран на второ място. 

Информация за освободени гаранции за участие-публикувано на 17.08.2015г. 

Изтегли

Публикувано на 17.08.2015 г.

       Плащания по договора м. 07. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.02.2016 г.

       Плащания по договора м. 01. 2016г 

Изтегли
Публикувано на 09.03.2016 г.

       Плащания по договора м. 02. 2016г       

Изтегли
Публикувано на 11.04.2016 г.

        Плащания по договора м. 03. 2016г

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница