“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

092019/29.05.2019 г. -ОП Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

Уникален номер на поръчката в РОП: 00459-2019-0002

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с  «ЕСО» ЕАД, прогнозиране на потребление, изготвяне на почасови графици, администриране на разходите за мрежови услуги, както и отговорност по балансиране съгласно Закона за енергетиката,  Правила за търговия с електрическа енергия и Правила за измерване на количеството електрическа енергия. Възложителят ще участва на свободния пазар на електрическа енергия като непряк член на балансираща група

Решение  - публикувано на 03.06.2019 г. С текста на решението може да се запознаете тук. 

Обявление  - публикувано на 03.06.2019 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Документация  -публикувана на 03.06.2019 г. С текста на документите може да се запознаете тук. 

Протокол №1 от работата на комисията за предварителен подбор, разглеждане и оценка на офертите - публикуван  на 03.07.2019 г. С текста на протокола може да се запознаете тук. 

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници - публикувано  на 12.07.2019 г. С текста на съобщението може да се запознаете тук. 

Протоколи №2-5 от работата на комисията за предварителен подбор, разглеждане и оценка на офертите - публикувани  на 06.08.2019 г. С текста на протоколите може да се запознаете тук. 

Доклад на комисията  - публикуван  на 06.08.2019 г. С текста на доклада може да се запознаете тук. 

Решение за определяне на изпълнител - публикувано  на 06.08.2019 г. С текста на решението може да се запознаете тук. 

 Решение за промяна на решението за определяне на изпълнител - публикувано  на 04.09.2019 г. С текста на решението може да се запознаете тук. 

Договор  - публикуван  на 06.11.2019 г. С текста на договора може да се запознаете  тук. 

Обявление за възложена поръчка  - публикувано  на 06.11.2019 г. С текста на обявлението може да се запознаете  тук. 

Доп.споразумение  - публикувано  на 02.03.2020 г. С текста на споразумението може да се запознаете  тук. 

Обявление за изменение  - публикувано  на 02.03,2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете  тук. 

Доп.споразумение  - публикувано  на 03.12.2020 г. С текста на споразумението може да се запознаете  тук. 

Обявление за изменение  - публикувано  на 03.12,2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете  тук. 

Доп.споразумение  - публикувано  на 03.01.2021 г. С текста на споразумението може да се запознаете  тук. 

Доп.споразумение  - публикувано  на 04.06.2021 г. С текста на споразумението може да се запознаете  тук. 

Обявление за изменение  - публикувано  на 04.06.2021 г. С текста на обявлението може да се запознаете  тук. 

Обявление за приключил договор  - публикувано  на 25.01.2023 г. С текста на обявлението може да се запознаете  тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители