“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП: 00459-2020-0005.

Предметът на поръчката обхваща охранителни услуги, включващи охрана на имущество, стопанисвано от "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД за срок от 4 години обособена в 2 позиции, както следва:

Обособена позиция №1 - Охранителни услуги чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение с реагиране на автопатрулни екипи.

Обособена позиция №2 - Транспорт и охрана на ценни пратки 

Решение  - публикувано на 10.06.2020 г. С текста на решението може да се запознаете  тук. 

Покана  -публикувана на 10.06.2020 г. С текста на поканата може да се запознаете  тук. 

Протоколи от преговори и доклад на комисията -публикувани на 07.07.2020 г. С текста на документите може да се запознаете  тук. 

Решение за определяне на изпълнител -публикувано на 07.07.2020 г. С текста на решението може да се запознаете  тук. 

Договор обособена позиция №1 -публикуван на 06.08.2020 г. С текста на договора може да се запознаете  тук. 

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция №1 -публикувано на 06.08.2020 г. С текста на договора може да се запознаете  тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители