“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Предметът на поръчката включва периодични  доставки  за срок от осемнадесет месеца на аварийни скоби за отстраняване на аварии по водопроводната мрежа, при следните обособени позиции:

Позиция №1 – Аварийни скоби за различни видове тръби, обособени в следните групи:

Група  1. –  Аварийни скоби за етернитови тръби

Група  2.  Аварийни скоби за поцинковани и стоманени тръби

Група  3. –  Аварийни скоби за PVC и полиетиленови тръби

Група  4. –  Отклонителни  скоби за етернитови тръби

Позиция №2 – Аварийни скоби за муфи

Обява - публикувана на 22.01.2020 г.  С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук.

Съобщение: публикувано на  03.02.2020 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП във връзка с §131 от ПЗР на ЗИДЗОП,  срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 06.02.2020 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на  07.02.2020 г. от 10:30 часа в  стая 301  на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

 

Утвърден протокол от работата на комисия - публикуван на 10.02.2020 г.  С текста на протокола  може да се запознаете тук.

 

Договор по позиция 1 - публикуван на 18.03.2020 г.  С текста на договора  може да се запознаете тук.

 

Договор по позиция 2 - публикуван на 18.03.2020 г.  С текста на договора  може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница