“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП: 00459-2019-0002

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с  «ЕСО» ЕАД, прогнозиране на потребление, изготвяне на почасови графици, администриране на разходите за мрежови услуги, както и отговорност по балансиране съгласно Закона за енергетиката,  Правила за търговия с електрическа енергия и Правила за измерване на количеството електрическа енергия. Възложителят ще участва на свободния пазар на електрическа енергия като непряк член на балансираща група

Решение  - публикувано на 03.06.2019 г. С текста на решението може да се запознаете тук. 

Обявление  - публикувано на 03.06.2019 г. С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Документация  -публикувана на 03.06.2019 г. С текста на документите може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака