“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2017-0004

Предмет на поръчката:

Доставка на нетно количество активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща  група,  пълно администриране на информационния поток с  ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 188 обекти на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.

Решение и обявление - публикувани на 19.07.2017г.

С текста на решението може да се запознаете тук. 

С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Документация - публикувана на  г. С текста на документацията  може да се запознаете тук. 

Решение за промяна - публикувано на 24.07.2017г.

С текста на решението може да се запознаете тук. 

Съобщение за отваряне на цени - публикувано на 24.08.2017г.

С текста на съобщението може да се запознаете тук. 

Доклад и протоколи - публикувани на 30.08.2017г.

С текста на доклада и протоколите може да се запознаете тук. 

 Решение за определяне на изпълнител - публикувано на 30.07.2017г.

С текста на решението може да се запознаете тук. 

Договор - публикуван на 09.10.2017г.С текста на договора може да се запознаете тук. 

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 09.10.2017г.С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Обявление за приключил договор - публикувано на 30.10.2018 г.С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница