“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

номер на поканата

  9049887

Предмет на поръчката

  Предметът на поръчката включва следните видове финансови услуги:

1. Свободни парични средства – депозити и/или разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки

● Откриване на разплащателни сметки в лева, вкл.  лихвен процент по тези сметки;

● Депозитни продукти в лева и евро - размер на лихвен процент за едномесечен, тримесечен, шестмесечен и годишен депозит;

2.  Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.

●  Вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева /на гише/;

           ●  Преводи, инициирани по електронен път /Интернет банкиране/ - вътрешнобанкови и междубанкови 

● Директен дебит;

● Тегления и вноски в лева и евро;

     ● Инкасови услуги от каси на Възложителя

     ● Масови плащания - плащане на битови сметки, превод на работни заплати

3. Финансиране – оборотни, инвестиционни и други кредити, гаранции и др.

·         Банкова гаранция за изпълнение по договор

Срок за подаване на предложения

16.02.2016 г.

Отваряне на офертите

17.02.2016 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 27.01.2016 г.

  Изтегли

Заповед 32-публикувано на 09.02.2016г.

  Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян и общ. Завет
08475 2002 – общ.Лозница
0882 944 130 - общ. Кубрат