“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

ЦЕНИ ЗА РЕГУЛИРАНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ 

 

В СИЛА ОТ 01.01.2024 ГОДИНА 

Цени за В и К услуги в сила от 01.01.2024 година съгласно Решение № Ц-29 от 22.12.2023 година на КЕВР 

Наименование

Цена в лева за 1 куб.м

Доставяне вода на потребителите

4.423

Отвеждане на отпадъчни води

0.234

Пречистване на отпадъчни води

 

        Битови и приравнени към тях потребители

0.424

        Промишлени и други стопански потребители

 

степен на замърсяване 1

0.670

степен на замърсяване 2

0.680

степен на замърсяване 3

0.854

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

1.033

         

          (Цените са без ДДС) 

 

В СИЛА ОТ 01.01.2023 ГОДИНА

Цени за В и К услуги в сила от 01.01.2023 година съгласно Решение № Ц-32 на от 30.12.2022 година на КЕВР

 

Наименование

Цена в лева за 1 куб.м

Доставяне вода на потребителите

3.918

Отвеждане на отпадъчни води

0.194

Пречистване на отпадъчни води

 

        Битови и приравнени към тях потребители

0.375

        Промишлени и други стопански потребители

 

степен на замърсяване 1

0.595

степен на замърсяване 2

0.605

степен на замърсяване 3

0.759

Доставяне вода на друг ВиК оператор

1.112

 

(Цените са без ДДС)

 

  

ЦЕНИ ЗА РЕГУЛИРАНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

 В СИЛА ОТ 01.08.2022 ГОДИНА

  

Цени за В и К услуги в сила от 01.08.2022 година съгласно Решение № БП-Ц-14  от 21.07.2022 година на КЕВР

 

Наименование

Цена в лева за 1 куб.м

Доставяне вода на потребителите

3.862

Отвеждане на отпадъчни води

0.181

Пречистване на отпадъчни води

 

        Битови и приравнени към тях потребители

0.375

        Промишлени и други стопански потребители

 

степен на замърсяване 1

0.592

степен на замърсяване 2

0.602

степен на замърсяване 3

0.755

Доставяне вода на друг ВиК оператор 

1.073

          (Цените са без ДДС)

 

ЦЕНИ ЗА РЕГУЛИРАНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

 В СИЛА ОТ 01.01.2021 ГОДИНА

 

Цени за В и К услуги в сила от 01.01.2021 година съгласно Решение № Ц-46 на от 30.12.2020 година на КЕВР

 

Наименование

Цена в лева за 1 куб.м

Доставяне вода на потребителите

2.578

Отвеждане на отпадъчни води

0.130

Пречистване на отпадъчни води

 

        Битови и приравнени към тях потребители

0.319

        Промишлени и други стопански потребители

 

степен на замърсяване 1

0.460

степен на замърсяване 2

0.546

степен на замърсяване 3

0.645

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Исперих

0.863

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Търговище

0.685

 

(Цените са без ДДС)

 

 

 

 ЦЕНИ ЗА РЕГУЛИРАНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

В СИЛА ОТ 01.01.2020 ГОДИНА

Цени за В и К услуги в сила от 01.01.2020 година съгласно  Решение № Ц-37 от 23.12.2019 г. на КЕВР 
 

Наименование

Цена в лева за 1 куб.м

Доставяне вода на потребителите

2.427

Отвеждане на отпадъчни води

0.121

Пречистване на отпадъчни води

 

           Битови и приравнени към тях потребители

0.302

           Промишлени и други стопански потребители

 

- степен на замърсяване 1

0.467

- степен на замърсяване 2

0.555

- степен на замърсяване 3

0.656

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Исперих

0.884

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Търговище

0.707

(Цените са без ДДС)

 

 

В СИЛА ОТ 01.09.2019 ГОДИНА

С Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г. са утвърдени цени на В и К услугите за 2019 г. считано от 01.09.2019 г., както следва

 

№ по ред

Наименование на услугата

Ед.мярка

Цена на услугата без ДДС

ДДС 20%

Цена на услугата с ДДС

1.

Доставяне вода на потребителите

 

 

лв./м3

 

 

2.558

 

 

0.512

 

 

3.07

2.

Отвеждане на отпадъчни води

 

лв./м3

 

0.118

 

0.024

 

0.142

3.

Пречистване на отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

а) битови и приравнени към тях потребители

 

лв./м3

 

0.312

 

0.062

 

0.374

 

б) промишлени и други стопански потребители

 

 

 

 

 

 

 

- степен на замърсяване 1

лв./м3

0.450

0.09

0.54

 

- степен на замърсяване 2

лв./м3

0.534

0.107

0.641

 

- степен на замърсяване 3

лв./м3

0.631

0.126

0.757

4.

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Исперих

лв./м3

0.874

0.175

1.049

5.

Доставяне вода на друг ВиК оператор „ВиК”ООД - Търговище

лв./м3

0.703

0.141

0.844

 

      Крайната цена за потребител се формира от сумата на цените на видовете услуги, приложими за съответното населено място.

 

ЦЕНИ ЗА РЕГУЛИРАНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

 

ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.08.2016 ГОДИНА СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ Ц-30/29.07.2016 ГОДИНА НА КЕВР

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Доставка на питейна вода лв./м3 2.10 0.42 2.52
2 Отвеждане на отпадъчни води лв./м3 0.08 0.016 0.096
5 Пречистване на отпадъчни води
  население лв./м3 0.17 0.034 0.204
обществени абонати
степен на замърсяване 1 лв./м3 0.35 0.07 0.42
степен на замърсяване 2 лв./м3 0.60 0.12 0.72
степен на замърсяване 3 лв./м3 0.95 0.19 1.14

 

ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.01.2012 ГОДИНА СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ Ц-42/12.12.2011 ГОДИНА НА КЕВР

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Доставка на питейна вода на друг ВиК оператор лв./м3 0.70 0.14 0.84

 

 

ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.12.2009 ГОДИНА СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ Ц-43/30.11.2009 ГОДИНА НА КЕВР

No ВИДОВЕ УСЛУГИ Ед. мярка Цена
на услуга
без ДДС
ДДС 20% Цена с ДДС
1 Доставка на непитейна вода лв./м3 1.40 0.28 1.68

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители