“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

322015/12.12.2015„Сключване на застраховка „Имущество” за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Попово”

Уникален номер на   поръчката в ПОП

   9048938

Предмет на поръчката

  Сключване на застраховка „Имущество”  за ПСОВ гр. Попово, предадена за безвъзмездно ползване по договор №Д-10-22/01.04.2010 г.  от Община Попово  на  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД

Срок за подаване на предложения

28.12.2015 г.

Отваряне на офертите

29.12.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 12.12.2015 г.

  Изтегли

 Разяснение към договор-публикувано на 21.01.2016г

    Изтегли

  

Протокол от работата на комисията-публикувано на 21.01.2016г.

   Изтегли

Договор-публикувано на 21.01.2016г.

    Изтегли

Публикувано на 09.03.2016 г.

       Плащания по договора м. 02. 2016г

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница